Anslut dig till Solidaritetsuppropets målsättning

Negev och Sveriges Israelrelationer ska blomstra

den 9 april 2019 | Framtidstro Negev i södra Israel upptar 60 procent av landets yta, medan endast åtta pro-
cent av landets 9 miljoner invånare bor där. För ett land som är mindre än Småland och där de flesta bor längs Medelhavet och i Jerusalem, är detta en stor utmaning.

En fortsatt utveckling av södra Israel är en nödvändighet för att härbärgera en framtida befolkningstillväxt. Trädplan- tering är ett grundläggande sätt att tränga undan öknen för att göra området beboeligt. Svenska Keren Kajemet Israelfonden har sedan några år valt att helt fokusera på Negev i sitt miljöarbete.

Israel är det enda landet i världen där öknen successivt trängs tillbaka. Detta är resultatet av ett antal omfattande trädplanteringsprojekt som Keren Kajemet genomfört sedan grundandet 1901. Ett utmärkt exempel är Yatirskogen i nordöstra delen av Negev, på gränsen mot Västbanken. Yatir är världens största planterade skog och planteringen startade redan år 1964.

Det är mäktigt att stå på toppen av utsiktstornet vid den centrala platån och titta ut över det böljande landskapet där skogen breder ut sig. Från tornet ser man tydligt skogens utbredning och sanden där öknen tar vid, vid skogens utkanter. Nedanför tornet finns det skyltar med namnen på alla donatorer som genom åren bidragit till att skogen planterades. Här finns många svenska givare från olika delar av Sverige.

Att plantera träd och buskar i öknen kräver ett speciellt tillvägagångssätt. Israel har via forskning utvecklat olika metoder för att lyckas. Den främsta utmaningen är vattenförsörjningen.

I öknen regnar det cirka 5 - 8 dagar om året. Ofta kommer regnet i form av skyfall. Marken i öknen har på grund av det torra och varma klimatet en otroligt hård yta. Det värdefulla regnvattnet forsar därför fram på ytan i riktning mot havet utan att tränga ner i marken. Större delen försvinner i Medelhavet och växtligheten har ingen chans att tillgodogöra sig vattnet.

Därför har Keren Kajemet börjat plantera så kallade liman (likt det vi på svenska kallar en dunge): 15 – 30 träd som placeras i den kuperade terrängen där vattnet far fram. Genom att bygga vallar runt varje liman blir vattnet kvar, marken kan mjukna och successivt släppa igenom vattnet till rötterna. Rötterna lindas även in i ett fuktbevarande omslag som gör att vattnet har en långsiktig verkan runt rötterna.

Ytterligare ett sätt att tillvarata vattnet är att bygga terrasser med vallar runt varje terrass. Då bildas det ett vackert terrasslandskap som man ser främst i norra Negev. Ett tredje sätt är de 220 stora vattenreservoarer som Keren Kajemet har byggt runt om i landet, tack vare ekonomiskt stöd från israelvänner från hela världen.

Keren Kajemet Sverige hade huvudansvaret under sex år för projektet ”Ambassadors Forest” i närheten av Abrahams stad, Beer Sheba, ”huvudstaden” i Negevöknen. Projektet utvecklade den ovan nämnda tekniken att plantera limans och terrassplantering. Projektet blev en del i ambitionerna att bygga en grön ring runt staden, kallad Beer Sheba:s ”gröna lungor”, till glädje och rekreation för en befolkning på över 200 000 personer.

Ett annat just avslutat projekt är Ashan Forest som också är en del av Beer Sheba’s gröna bälte.

Ett nytt omfattande trädplanteringsprojekt har nu startats i Negevöknen. Området heter Mishmar HaNegev och ligger i norra delen av öknen, strax norr om landsväg 31, nära korsningen Eshel HaNasi. Platsen gränsar i söder mot Kibbutz Mishmar HaNegev. Totalt kommer planteringen att omfatta ett område på hela 50 hektar.

Flera olika trädsorter kommer att planteras, många av dem som omnämns i bibeln: Akacia, Tamarisk, Terebint, Johannesbröd, Platan, Fikon och Mullbär. Skogen kommer att erbjuda lokalbefolkning och besökare ett vackert landskap med rekreationsmöjligheter och skugga under heta dagar, samtidigt som jorderosionen stoppas.

På Keren Kajemet Israelfond- en har vi nyligen startat det vi kallar en ”Solidaritetskampanj”. 

Vi menar att den aktiva handlingen att plantera träd uttrycker en solidaritet med staten Israel. Den som planterar minimum tre träd (300 kr) erhåller ett vackert solidaritetsdiplom och inkluderas på listan över namn på sympatisörer som lämnas till Israels ambassadör Ilan Ben Dov i samband med Israels nationaldag, i år den 9 maj, och i förlängningen även till riksdag och regering.

Solidaritetsuppropet är samtidigt en önskan om en normalisering av den relationen mellan Sverige och Israel som under en tid varit frostig.