Vattenförsörjning

Vattenförsörjning

Keren Kayemeth LeIsrael, KKL, vår moderorganisation har flera olika vattenprojekt att ta hand om. Att bygga vattenreservoarer är ett uppdrag. Ett annat är att rena och återställa samt återanvända vatten.
Mycket forskning sker kring vattenfrågan som resulterat i många nya satsningar. Exempelvis har man byggt flera stora anläggningar för desalinering (avsaltning) av havsvatten så att det blir drickbart. Forskningen fortsätter och Keren Kajemet Sverige deltar aktivt i dessa angelägna satsningar.

Det är insjön Kinneret (Genesarets sjö) i Galiléen i norra Israel som hittills har varit den huvudsakliga källan till vattenförsörjning i landet. Men behovet av vatten är mycket större än vad man kan ta ut från Kinneret. Trots att alla Israeler hela tiden uppmanas att spara på färskvattnet har vattnet inte räckt för bl.a. bevattning av åkrar och trädplantering. Keren Kajemet har därför satsat stort på forskning gällande nya sätt att odla och bevattna. Sinnrika bevattningssystem har tagits i bruk som är oerhört sparsamma och endast droppar ut så mycket som behövs vid varje tidpunkt på dygnet via bevattningsrör.

Det är insjön Kinneret (Genesarets sjö) i Galiléen i norra Israel som hittills har varit den huvudsakliga källan till vattenförsörjning i landet. Men behovet av vatten är mycket större än vad man kan ta ut från Kinneret. Trots att alla Israeler hela tiden uppmanas att spara på färskvattnet har vattnet inte räckt för bl.a. bevattning av åkrar och trädplantering.

Keren Kajemet har därför satsat stort på forskning gällande nya sätt att odla och bevattna. Sinnrika bevattningssystem har tagits i bruk som är oerhört sparsamma och endast droppar ut så mycket som behövs vid varje tidpunkt på dygnet via bevattningsrör.

Keren Kajemet Sverige har deltagit och finansierat ett flerårigt forskningsprojekt vid namn Ambassadors Forest i Negevöknen. Forskningens syfte är att undersöka hur man på bästa sätt, steg för steg, kan tränga undan öknen genom att först göra om ödemarken till steppmark och därefter skapa ett grönt landskap. I öknen är det av naturliga skäl ont om vattenresurser. Markytan är hård. De fåtal dagar om året som det faktiskt regnar, forsar vattnet iväg på den hårda markytan och försvinner till havet eller avdunstar i den oerhört starka hettan. Värdefulla vatten resurser försvinner. För att förhindra detta startades projektet Ambassadors Forest. 

För att tillvara ta varje droppe av regnvattnet planterar man s.k. Liman’s. En Liman är en dunge av ett 10-tal träd som planteras på rätt plats i terrängen dit regnvattnet rinner och samlas. För att fånga upp regnvattnet och undvika att det avdunstar förbereds markytan genom ett lager av speciellt material runt varje träd. Detta material bevarar fuktigheten kring rotsystemet och tillåter trädet och växa. Projektet Ambassador Forest undersökte olika materialtyper som kan användas för ändamålet samt var det är lämpligt att plantera dessa Liman’s i terrängen.

Ett annat sätt att tillvara ta regnvatten är de stora vattenbassänger som KKL har byggt runtom i landet. Hittills har man byggt 210 bassänger med speciell teknik för att magasinera vattnet så att det inte avdunstar. Detta vatten används sedan för att bevattna fälten runtom i regionen kring vattenbassängen.

Vattenrening är ett annat område kring vilket KKL bedriver flera avancerade forskningsprojekt.

Se film om savanniseringen av Ambassadors Forest, med svensk text >>

Ett av dessa projekt är vattenreningsverket i Yad Hanna vid Bat Hefer, strax intill den s.k. Gröna Linjen.

Denna anläggning ligger precis vid gränsen till staden Tulkarm på Västbanken. Topografin gör att stora mängder avloppsvatten från Västbanken rinner nedströms via floderna ”Nahal Nablus” och ”Nahal Alexander” genom Israel och orenat löper ut i Medelhavet. Detta har orsakat stora miljöproblem. Då det inte finns så många floder i Israel eller överhuvudtaget i denna region, är de som finns mycket viktiga att måna om. Under många årtionden har man tyvärr ägnat alltför liten tanke till detta, men det har förändrats sedan 1990-talet.

KKL bestämde sig för att göra något åt nedsmutsningen. Anläggningen i Yad Hanna består av flera delar, bland andra en stor betongdamm för att avleda avloppsvatten, en ny pool för rengöring och ytterligare två pooler för olika behandling av avloppsvattnet. Resultaten man uppnår är väldigt positiva och man utvecklar anläggningen i takt med att nya forskningskunskaper tillkommer.